Säännöt

Suomen Golfseniorit r.y.  

                                                    

1 §
Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Golfseniorit r.y., ruotsiksi Finlands Golfseniorer r.f. ja englanniksi epävirallisesti Senior Golf Association of Finland.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 

2 §
Tarkoitus ja sen toteuttaminen

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää seniori-ikäisten henkilöiden golfpelin harrastamista. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen kilpailutoimintaa, koulutustoimintaa, valmennus- ja harjoitustoimintaa, tiedotus- ja suhdetoimintaa, kuntoliikuntaa, kokouksia ja juhlia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys  ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja ja hankkii varoja.

3 §
Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsevät henkilöt, jotka yhdistyksen hallitus hakemuksen perusteella jäseneksi hyväksyy ja jotka sitoutuvat noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja määräyksiä, ja henkilö on täyttänyt tai täyttää 50 vuotta sen kalenterivuoden aikana, kun hän liittyy yhdistyksen jäseneksi. Varsinaiseksi jäseneksi hyväksyttävän tulee olla Suomen Golfliiton alaisen golfseuran jäsen. Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi pääsee myös yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai rekisteröity säätiö, joka haluaa kannattaa yhdistyksen toimintaa ja jonka hallitus hakemuksen perusteella kannattavaksi jäseneksi hyväksyy. Kannattavalla jäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Varsinainen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai sen tarkoituksen toteuttamisessa, sekä kunniapuheenjohtajaksi samoin perustein yhdistyksen puheenjohtajana toimineen henkilön.            

4 §
Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.  Jäsen, joka saamastaan kehotuksesta huolimatta ei ole suorittanut yhdistykselle jäsenmaksua kyseisen kalenterivuoden loppuun menessä, katsotaan eronneeksi yhdistyksen jäsenyydestä.

5 §
Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaiset jäsenet suorittavat yhdistykselle syyskokouksen vahvistaman kertakaikkisen liittymismaksun sekä vuotuisen jäsenmaksun. Myöhästyneelle maksulle on suoritettava syyskokouksen vahvistama viivästymismaksu. Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtaja ovat vapaat maksusta. Jäsen maksaa yhdistykselle jäsenmaksun kalenterivuosittain maaliskuun loppuun mennessä.  Kannattava jäsen maksaa kertakaikkisena kannatusmaksuna seuran jäsenmaksun kaksikymmenkertaisena ja on tämän jälkeen vapaa jäsenmaksusta.

6 §
Hallitus

Yhdistyksen lainmukaiseen hallitukseen valitsee syyskokous puheenjohtajan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan sekä vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) muuta jäsentä, jotka valitaan kukin kolmeksi (3) vuodeksi. Hallituksesta kesken toimikauden eronneen jäsenen tilalle yhdistyksen kokous valitsee uuden jäsenen eronneen jäsenen toimikauden loppuajaksi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja rahastonhoitajan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä tekee siitä ehdotuksen. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) sen jäsenistä ottaa osaa päätöksentekoon. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa.

7 §
Tilien ja hallinnon tarkistus

Yhdistyksen tilinpäätös tehdään kalenterivuosittain. Tilit ja tarpeelliset asiakirjat on jätettävä viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta  toiminnantarkastajille/tilintarkastajille, joiden tulee antaa lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

8 §
Yhdistyksen kokoukset

 Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään kaksi (2), kevätkokous maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka milloin vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti ilmoitettua tarkoitusta varten niin vaatii. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun ehdotus sen pitämisestä tässä säädetyssä järjestyksessä on tehty.

9 §
Kutsu kokoukseen

Kutsu varsinaiseen kokoukseen sekä ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen on postitettava tai toimitettava kirjallisesti tai sähköpostitse yhdistyksen jäsenille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

10 §
Yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

    - valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
    - valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
    - valitaan kaksi äänten laskijaa
    - todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tämän lisäksi kevätkokouksessa:
    - esitetään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien/ tilintarkastajien lausunto
    - vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto kuluneena vuonna tai siitä annettu kertomus saattavat antaa aihetta
    - käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista hallitukselle on tehty kirjallinen ilmoitus ennen helmikuun 15. päivää kuluvaa vuotta

sekä syyskokouksessa:
    - valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota myös yhdistyksen puheenjohtajaksi kutsutaan, joka toinen vuosi
    - vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä
    - valitaan jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan erovuoroisten tilalle
    - valitaan kaksi toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa/varatilintarkastajaa
    - vahvistetaan tulevan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma
    - vahvistetaan tulevan vuoden liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus sekä myöhästyneelle maksulle suoritettava viivästysmaksun suuruus
    - käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista hallitukselle on tehty kirjallinen ilmoitus ennen syyskuun 15. päivää kuluvaa vuotta.

11 §
Äänioikeus

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin jäsenmaksunsa suorittaneella läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni. Yhdistyksen kannattavalla jäsenellä on puhevalta, mutta ei äänivaltaa kokouksissa.

12 §
Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja kukin yksin ja kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

13 §
Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.

14 §
Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa. Yhdistyksen purkautuessa sen varat on käytettävä yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla golfurheilua edistävään tarkoitukseen.

15 §
Erilaisia säännöksiä

Niissä kohdissa, joista näissä säännöissä ei ole muuta määrätty, noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä.